OLD BOOKS WITH POETS

Ἠλεκτρονικά το σύνολο σχεδὸν τῶν κειμένων μας εἶναι διαθέσιμα ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυο, ὁρισμένες ὅμως ἠλεκτρονικὲς ἐκδόσεις τῆς «χίμαιρας», (epub, mobi κλπ), διατίθενται μὲ ἕνα συμβολικὸ ἀντίτιμο σὲ διάφορους ἰστότοπους. Ἕως ὅτου λοιπὸν ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐπεξεργασία τῶν ὑπόλοιπων βιβλίων καὶ δοκιμίων καὶ δημοσιευθεῖ καὶ τὸ δεύτερο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ, ἃς δοῦμε κάποιες λεπτομέρειες ποὺ θὰ σᾶς διευκολύνουν στὴν παραγγελία τοῦ πρώτου τεύχους τῆς «χίμαιρας».

(Ρωτοῦν ὁρισμένοι: «Ἀφοῦ μπορῶ νὰ ἔχω δωρεὰν τὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση γιατί νὰ πληρώσω;» Ἔχουμε ἀπαντήσει πολλὲς φορὲς στὸ ἐρώτημα καὶ σὲ διπλανὲς στῆλες, ἀλλὰ εἶναι νομίζουμε ἀπαραίτητο νὰ τὸ ἐπαναλάβουμε κι ἐδῶ: Τὸ θέμα δὲν εἶναι οἰκονομικὸ ἢ κερδοσκοπικό, φυσικὰ καὶ δὲν περιμένουμε νὰ ζήσουμε ἢ νὰ πλουτίσουμε ἀπὸ τὶς πωλήσεις τοῦ περιοδικοῦ ἢ κάποιου ἄλλου ἐντύπου. Τὸ ζήτημα εἶναι πόσο ἐκτιμᾷ κανεὶς τὴν πνευματικὴ ἐργασία, πόσο ὑψηλὰ τὴν τοποθετεῖ στὸ περιεχόμενο τῶν ἀξιῶν του καὶ πόσο σοβαρὰ εἶναι διατεθειμένος νὰ ὑποστηρίξει προσπάθειες ποὺ τὶς κρίνει ἀξιόλογες –ἔστω καὶ μὲ ἕναν συμβολικὸ τρόπο. Ὅλα τα ὑπόλοιπα εἶναι ὑπεκφυγὲς καὶ γὶ αὐτὸ δὲν ἐπιμένουμε παραπάνω στὸ θέμα).

Ἐκεῖνοι ποὺ μποροῦν νὰ κάνουν μὶα δωρεά, (δὲν ὑπάρχει ὅριο, ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ 1 εὐρώ), ἄς πατήσουν ἐδῶ

“ΧΙΜΑΙΡΑ” -ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ὑπάρχουν δύο ἐπιλογὲς μὲ παραπλήσιο κόστος καὶ μικρὲς διαφορὲς ποὺ ἐντοπίζονται κυρίως στὸν χρόνο ἀποστολῆς καὶ πληρωμῆς.

 

Createspace

Θυγατρική της Amazon ἡ Createspace μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει στὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά. Ἀσπρόμαυρο περιεχόμενο μὲ ἔγχρωμο ἐξώφυλλο, σὲ 372 σελίδες καὶ μέγεθος 6 ἐπὶ 9 ἴντσες (15 ἐπὶ 23 ἑκατοστά). Ἐδῶ μαζὶ μὲ τὰ μεταφορικά το συνολικὸ κόστος εἶναι περίπου στὰ 21 δολάρια, κάτι ποὺ μὲ τὶς σημερινὲς ἰσοτιμίες μεταφράζεται περίπου στὰ 18 καὶ κάτι εὐρώ. Οἱ νομισματικὲς ἰσοτιμίες καὶ τὰ μεταφορικὰ ἀλλάζουν πολὺ τακτικά, ἀλλὰ σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸ κόστος βρίσκεται σ’ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα. Ὑπολογίστε ὅτι στὸ νούμερο αὐτὸ ἀθροίζουμε τὴν πιὸ φθηνὴ μεταφορικὴ λύση –αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ χρειασθεῖ νὰ περιμένετε ἕνα μῆνα, ἴσως λίγο παραπάνω ἢ λιγότερο, γιὰ νὰ σᾶς παραδώσει τὸ courier τὸ βιβλίο στὴν πόρτα σας. Ἐὰν βέβαια πληρώσετε παραπάνω μεταφορικά, τὸ περιοδικὸ μπορεῖτε νὰ τὸ ἔχετε σὲ λιγότερο ἀπὸ ἑβδομάδα.

Εἶναι μία ἀξιοπρεπὴς λύση γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν στὸ ἀρχεῖο τους τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ. Πλεονέκτημα τῆς ἔκδοσης ἀπὸ τὴν Createspace εἶναι τὸ μεγάλο μέγεθος τοῦ συνόλου τῆς σελίδας (κοντὰ 7 ἐπὶ 10 ἴντσες) ποὺ ἐπιτρέπει στὸ περιεχόμενο νὰ ἀναπνέει μὲ ἄνεση καὶ νὰ διαβάζεται χωρὶς προβλήματα.

 

Blurb

 

Μία ἐπίσης μεγάλη ἐταιρία ἐκτυπώσεων καὶ πωλήσεων. Ἐδῶ ὅλα εἶναι ἀσπρόμαυρα, ἐξώφυλλο καὶ περιεχόμενο, οἱ σελίδες ἐπίσης 372, μόνο ποὺ τὸ περιοδικὸ εἶναι συνολικὰ «κοντύτερο» καὶ τὰ περιθώρια σελίδας ἀρκετὰ μικρότερα ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς createspace.

Στὴν Blurb ἡ ἀρχικὴ τιμὴ εἶναι κάπως χαμηλότερη καὶ τὰ μεταφορικὰ λίγο ὑψηλότερα, ὁπότε τὸ συνολικὸ κόστος βρίσκεται περίπου στὰ ἴδια ἐπίπεδα μὲ ἐκεῖνο τῆς createspace. Εἶναι κάπως περίεργο ἐπίσης ὅτι ἀργοπορεῖ περισσότερο στὴν παράδοση, ἴσως γιατί μεσολαβοῦν τὰ ἑλληνικὰ ταχυδρομεῖα.

Ἡ ποιότητα καὶ ἐδῶ ἀξιοπρεπής. Ἐκτὸς ἀπὸ πιστωτικὲς καὶ χρωστικὲς κάρτες, τὴν τελευταία φορὰ ποὺ ἐλέγξαμε ἡ Blurb δεχόταν καὶ πληρωμὴ μέσῳ PayPal.

Γιὰ παραγγελίες πατῆστε ἐδῶ.

(Σημαντικό: Η createspace ἔχει ἕξι κανάλια διανομῆς, κάτι ποὺ σημαίνει πὼς ὅπου καὶ νὰ μένετε στὴν Εὐρώπη μπορεῖτε νὰ κάνετε τὴν παραγγελία σας ἀπὸ τὴν τοπικὴ amazon χωρὶς μεταφορικὰ καὶ ἐπίσης ὅτι μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ περιοδικὸ καὶ στὶς ἰστοσελίδες πολὺ μεγάλων ἐκδοτῶν, ὅπως ἡ Barnes & Noble).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Υπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν καμία τραπεζικὴ κάρτα, ὑπάρχουν κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν λογαριασμὸ στὸ PayPal. Στὴν περίπτωση λοιπὸν ποὺ γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο δυσκολεύεστε στὶς παραγγελίες σας, μπορεῖτε νὰ ζητήσετε ἀποστολὴ ἀπευθείας ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἐφόσον ὑπάρχει ἀπόθεμα νὰ σᾶς τὸ στείλουμε ἄμεσα. Σημειῶστε ὅμως σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὅτι ἡ ἀπόδειξη δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι στὸ ὄνομά σας, καθὼς ἐμεῖς ἁπλῶς θὰ παραγγείλουμε τὸ περιοδικὸ ὅπως ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι καὶ θὰ τὸ προωθήσουμε σὲ σᾶς –ὁπότε στὴν ἀπόδειξη τῆς createspace θὰ ὑπάρχει ἡ δική μας ἐπωνυμία. Τὸ κόστος σ΄αὐτὴν περίπτωση θὰ εἶναι ὅσο ἀκριβῶς θὰ πληρώσουμε ἐμεῖς γιὰ τὴν ἀγορὰ σὺν κάποια λίγα εὐρὼ γιὰ τὴν ἀποστολὴ μέσῳ ΕΛΤΑ. Θυμηθεῖτε ὅτι ἁπλῶς διαμεσολαβοῦμε γιὰ διευκόλυνση –δὲν εἴμαστε ἐκδοτικὴ ἐταιρία ἢ ἐταιρία γενικῶς καὶ δὲν μποροῦμε νὰ ἐμπορευθοῦμε τὸ περιοδικὸ ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο.

 

“ΧΙΜΑΙΡΑ” – ΕΚΔΟΣΗ EBOOK

Smashwords

Ἡ γνωστὴ παγκόσμια πλατφόρμα ἠλεκτρονικῶν βιβλίων –τὸ κόστος ἐδῶ εἶναι στὰ 5 δολάρια, δηλαδὴ περίπου στὰ 4,40 εὐρώ, διαθέσιμο τὸ περιοδικὸ σχεδὸν σὲ ὅλα τα formats γιὰ συσκευὲς ἠλεκτρονικῆς ἀνάγνωσης.

Γιὰ παραγγελίες πατῆστε εδῶ.

Kobo

Μεγάλη ἐταιρία ἐπίσης –θὰ βρεῖτε τὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση στὴν ἴδια τιμή, ἀλλὰ μὲ λιγότερες ἐπιλογὲς formats.

Γιὰ παραγγελίες πατῆστε ἐδῶ.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ ἠλεκτρονικὲς πλατφόρμες προωθοῦν δικές τους ἐκδόσεις, ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι καὶ διανομεῖς βιβλίων ἀπὸ ἄλλες ἰστοσελίδες. Ἔτσι μὴν ἐκπλαγεῖτε ἐὰν στὴν ἴδια πλατφόρμα βρεῖτε δύο καὶ τρεῖς διαφορετικὲς καταχωρήσεις γιὰ τὴν «χίμαιρα» καὶ μάλιστα μὲ μικροδιαφορὲς στὴν τιμὴ – στὴν Kobo γιὰ παράδειγμα ὑπάρχει ἡ δική τους ἔκδοση στὰ 4,60 εὐρὼ καὶ ἀπὸ κάτω ἡ πρακτόρευση τῆς smashwords στὰ 4,40.

Για να δείτε τα σημεία αγοράς ή παραγγελίας για το βιβλίο τού Μάνου Τασάκου “Ο μέτριος βίος τού Αλέξανδρου Βαλέτα”, πατήστε εδώ.

Για ὁποιαδήποτε ἐρώτηση ἤ ἀπορία μπορεῖτε πάντοτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε στο [email protected] και στο [email protected]

Κράτα το

Κράτα το

Close Menu

Send this to a friend