Στράτος Κοντόπουλος, Τά νεανικά, Μέρος Πρῶτο

Ἐπιλογή τριάντα τριῶν νεανικῶν ποιημάτων τοῦ Στράτου Κοντόπουλου, με επιμέλεια και κριτικό σχολιασμό ἀπό τόν Μάνο Τασάκο. Ἀποκλειστική δημοσίευση.